Geen producten (0)

Algemene Voorwaarden van HE Tuinmachines gevestigd te Zevenaar.

 

 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van HE Tuinmachines. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van www.tuinmachineszevenaar.nl. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. HE Tuinmachines behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door HE Tuinmachines erkend.

1.4 HE Tuinmachines garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

 1. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal HE Tuinmachines bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van HE Tuinmachines zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door HE Tuinmachines geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

 1. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's, inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.

 

 1. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Afgeprijsde artikelen kunnen helaas niet worden geretourneerd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan HE Tuinmachines heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij HE Tuinmachines. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in dezelfde staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt HE Tuinmachines er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. 

 

 1. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij HE Tuinmachines, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand. HE Tuinmachines houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Statement.

5.2 HE Tuinmachines respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 HE Tuinmachines maakt gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

 1. Garantie en conformiteit

6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan HE Tuinmachines) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan HE Tuinmachines. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in dezelfde staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

 

 1. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt HE Tuinmachines zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Aanbiedingen van HE Tuinmachines gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.4 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

 1. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen HE Tuinmachines en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door HE Tuinmachines op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 HE Tuinmachines behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

 

 1. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van HE Tuinmachines gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

 1. Overmacht

10.1 HE Tuinmachines is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van HE Tuinmachines alsmede van gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 HE Tuinmachines behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is HE Tuinmachines gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

 

 1. Aansprakelijkheid

11.1 HE Tuinmachines is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan door verkeerd aanwenden van de producten / machines. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website wij sturen u dan een gebruiksaanwijzing toe.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door HE Tuinmachines aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij HE Tuinmachines zolang de afnemer de vorderingen van HE Tuinmachines uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van HE Tuinmachines wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door HE Tuinmachines geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

 

 1. Copyright

13.1 Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming tekst- en/of beeldmateriaal over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding is HE Tuinmachines genoodzaakt juridische stappen te ondernemen.

 

 1. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

14.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Een klant kan ten alle tijden een geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR platform. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen HE Tuinmachines en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Arnhem kennis, tenzij HE Tuinmachines er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

GARANTIEBELEID

EGO Garantie van de Fabrikant

1 januari 2015

 

EGO Power+ Gemotoriseerd Tuingereedschap – Huishoudelijk Gebruik

 

EGO Power+ gemotoriseerd tuingereedschap wordt voor VIJF jaar vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop bij de detailhandelaar  gegarandeerd tegen gebreken in  materiaal of vakmanschap mits gebruikt voor het doel waarvoor het bestemd is en aangewend voor huishoudelijk gebruik.

 

EGO Power+ Systeemopladers, Batterijen en Accu’s – Huishoudelijke Gebruik

 

EGO Power+ accu en oplader worden voor DRIE jaar vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop bij de detailhandelaar  gegarandeerd tegen gebreken in  materiaal of vakmanschap mits gebruikt voor huishoudelijk gebruik.

 

EGO Power+ Gemotoriseerd Tuingereedschap, Opladers, Batterijen en Accu’s – Professioneel Gebruik

 

EGO Power+ gereedschap wordt voor ÉÉN jaar vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop bij de detailhandelaar  gegarandeerd tegen gebreken in  materiaal of vakmanschap indien gebruikt door semi-professionele en professionele gebruikers voor het doel waarvoor het bestemd is, maar niet wanneer gehuurd of bij huur-exploitatie.

 

Deze garantie houdt geen beperking in van de rechten van de koper voortkomend uit een verkoopovereenkomst met de wederverkoper of van toepasbare statutaire rechten.

 

Producten met gebreken  zullen kosteloos worden gerepareerd of vervangen indien kan worden aangetoond dat de gebreken zijn veroorzaakt door een materiaal- of productiefout.

 

Deze garantie geldt niet voor onderdelen of hulpaccessoires die bij gebruik aan slijtage onderhevig waren.

 

Deze garantie geldt alleen voor gebreken die voortkomen uit gewoon gebruik en geldt niet voor storing, mankement of gebrek voortkomend uit foutief gebruik of misbruik (met inbegrip van gebruik dat het vermogen van het product te boven gaat en bovenmatige blootstelling aan water of regen), ongelukken, verwaarlozing of ondeugdelijke installatie en ondeugdelijk onderhoud of opslag.

 

Deze garantie geldt uitsluitend voor de oorspronkelijke koper bij de detailhandel en mag niet worden overgedragen.

 

Deze garantie geldt niet voor schade voortkomend uit wijziging, verandering of ongeoorloofde reparaties.

 

Aanspraken verricht onder deze garantie dienen binnen de garantieperiode te worden verricht. Het gereedschap dient tezamen met het oorspronkelijke betalingsbewijs van de aankoop (met vermelding van verkoopdatum en productbeschrijving) te worden geretourneerd aan de wederverkoper van wie het gereedschap oorspronkelijk is aangekocht. Ingeval dit niet mogelijk blijkt, kunt u met de gegevens die u op deze website vindt, contact opnemen met het bevoegde EGO Power+ servicecentrum in uw omgeving.

 

Defectieve EGO Power+ accu’s MOGEN NIET worden verstuurd middels het transportsysteem van een derde partij zonder voorafgaand contact met de detailhandel waar deze zijn gekocht.

 

Elke andere aanspraak dan die op het recht op correctie van het defect zoals beschreven in deze garantie is uitgesloten. De garantieperiode voor het gereedschap wordt niet verlengd of vernieuwd als gevolg van een correctie uitgevoerd op het gereedschap.

 

 

 

 

Privacy verklaring.

Wij HE Tuinmachines zijn ons er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van HE Tuinmachines Je dient je ervan bewust te zijn dat HE Tuinmachines niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website www.tuinmachineszevenaar.nl geef je aan het privacy beleid te accepteren.

HE Tuinmachines respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van persoonlijke gegevens
Bij het gebruiken van www.tuinmachineszevenaar.nl krijgen wij de volgende informatie over jou:

NAW-gegevens Telefoonnummer Factuuradres Bedrijfsgegevens Emailadres IP-adressen Betalingsgegevens Eventuele persoonsgegevens die door jou worden ingevuld als inhoud van een bericht.

De wet noemt dit “persoonsgegevens” en zegt dat we die alleen mogen gebruiken als we precies uitleggen waarom en met welke reden. 

Communicatie
Wanneer je een e-mail naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten in een mailbox bewaren. Soms vragen wij je naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden. Gegevens die je invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker Shoppagina. Zij zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding. Alle gegevens worden tot 7 jaar na het plaatsen van de order bewaard.

Doeleinden
Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij wij van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt met de volgende derden gedeeld, voor meer informatie zie hun privacyverklaring.

- Google Analytics (Websitegegevens)
- Mollie & PayPal (Betaaldienst)
- shoppagina  (Server)

-Hosnet & Domeinwinkel (Domeinnaam)

-Gmail-google (e-mail)

Deze gegevens worden enkel gebruikt ten behoeve van het doel van de betreffende dienst en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Wij zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Onze website maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en\ internetgebruik.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt. Als je jouw gegevens aan wilt passen of jouzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun je contact met ons op nemen. Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen & feedback
Wij controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contact met ons opnemen.

HE Tuinmachines

Edwin Anneveld
Babberichseweg 34
6905 JV Zevenaar

 

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.